Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens


Nora Brantegem

Cute & Cosy

Mergellaan 3, 9550 Herzele

info.cuteandcosy@gmail.com

BE0799964245


Artikel 1: Algemene bepalingen


De e-commerce website van Cute & Cosy, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Mergellaan 3, 9550 Herzele en BTW nr. BE0799964245 (hierna “Cute & Cosy”) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

 
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Cute & Cosy houdt in dat de Klant deze Voorwaarden heeft gelezen en deze uitdrukkelijk aanvaardt, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Cute & Cosy aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs


Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

 

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.


De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals woordelijk omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod


Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Cute & Cosy niet. Cute & Cosy is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Cute & Cosy is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bvb. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om voor de bestelling contact op te nemen met ons via info.cuteandcosy@gmail.com of via het contactformulier op de website.


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Cute & Cosy. Cute & Cosy kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

Hoewel de afbeeldingen van de producten een waarheidsgetrouwe weergave zijn van de aangeboden producten, kan Cute en Cosy niet garanderen dat de kleuren van de producten op de afbeeldingen exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. Wat betreft de huisgemaakte kaarsen en decoratieartikelen, deze zijn ambachtelijk vervaardigd en kunnen steeds een licht verschil in kleur en/of lichte onvolmaaktheden vertonen, eigen aan de materialen waarmee gewerkt wordt.


Artikel 4: Online aankopen

 

De Klant plaatst de artikelen die hij wil kopen in zijn winkelmandje via de knop “Aan winkelwagen toevoegen”. Eenmaal de bestelling volledig is, gaat de Klant naar het winkelmandje waar een overzicht van de artikelen te vinden is. Indien de Klant maar 1 artikel wenst te kopen, kan hij via de “Nu kopen” knop de bestelprocedure wat sneller laten verlopen. Door het klikken op “Afrekenen” komt de Klant op de volgende pagina terecht. Op deze pagina kan de Klant inloggen indien hij al een account heeft, ofwel geeft de Klant zijn e-mailadres in en kan hij de bezorgmethode kiezen (“Verzenden” of “Ophalen”). Indien Verzenden wordt gekozen, geeft hij hier ook het bezorgadres in. Hij kan deze informatie opslaan om een volgende keer sneller te kunnen afrekenen. Dan drukt de Klant op de knop “Doorgaan met verzenden” om op de volgende pagina terecht te komen. Daar kan hij nogmaals zijn e-mailadres en bezorgadres wijzigen en de verzendwijze bevestigen. De Klant drukt dan op de “Ga naar betalen” knop en werkt zijn betaling af.

 

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen :

  • Bancontact, Maestro, IDeal
  • Visa, Mastercard.

 

Cute & Cosy is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

 

Artikelen besteld bij Cute & Cosy worden geleverd in België en Nederland. De levering gebeurt via Bpost (België) of PostNL (Nederland). Hiervoor zal de Klant additioneel verzendkosten betalen, zoals vermeld in de bestelprocedure. Als de bestelling meer dan 75 euro (voor verzendingen binnen België) of meer dan 100 euro (voor verzendingen naar Nederland) bedraagt, is de verzending gratis.

 

Cute & Cosy streeft ernaar om alle aangekochte kleding en accessoires, in de mate van het mogelijke, binnen 5 werkdagen te leveren. Kaarsen en decoratie-artikelen worden, in de mate van het mogelijke, binnen 7 werkdagen geleverd. In ieder geval worden de goederen op het opgegeven adres geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

 

Alle vermelde levertermijnen zijn indicatief, de consument kan hier geen rechten aan ontlenen. Overschrijding van deze termijn geeft de consument geen recht op een schadevergoeding.

 

De Klant verbindt zich ertoe de geleverde goederen na ontvangst zo snel als enigszins mogelijk te controleren en elke beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij levering, onverwijld te melden aan Cute & Cosy via info.cuteandcosy@gmail.com.

 

Cute & Cosy is niet aansprakelijk indien de geleverde goederen aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of onzorgvuldig behandeld werden.

 

De aansprakelijkheid wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf het moment dat hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. De aansprakelijkheid gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Cute & Cosy was geboden.

 

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant de exclusieve eigendom van Cute & Cosy.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Cute & Cosy te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Cute & Cosy.

 

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit heeft gekregen.

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Cute & Cosy via mail op info.cuteandcosy@gmail.com of via het bijgevoegde modelformulier voor herroeping met een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Cute & Cosy zal de Klant onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van zijn herroeping sturen.

 

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Cute & Cosy heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Cute & Cosy, Mergellaan 3, 9550 Herzele.  De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

 

De directe kosten voor het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

 

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren (label nog aangehecht) en vergezeld van aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

 

De artikelen mogen niet gedragen, niet bevuild en niet beschadigd zijn. Er mogen geen dierenharen op zitten.

 

Indien het teruggestuurde product toch op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Cute & Cosy zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Cute & Cosy alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Cute & Cosy op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Cute & Cosy kan wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij alle goederen heeft teruggezonden, naargelang welk tijdstip eerst valt.

 

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Cute & Cosy geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

 

Cute & Cosy betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Eventuele schadevergoedingen worden in mindering gebracht van het door Cute & Cosy terug te betalen bedrag.

 

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of voor goederen die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn, of om hygiënische redenen.

 

 

Artikel 8: Klantendienst


De klantendienst van Cute & Cosy is bereikbaar via e-mail op info.cuteandcosy@gmail.com of per post op het volgende adres : Mergellaan 3, 9550 Herzele. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

 

Artikel 9: Beschikbaarheid van de webshop

 

Hoewel wij ons inzetten om de Cute & Cosy webshop altijd beschikbaar te stellen, behoudt Cute & Cosy zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing, de toegang tot de webshop te onderbreken om technische reden of andere.  Dit zonder dat we kunnen verantwoordelijk gehouden worden voor deze onderbrekingen en de mogelijke gevolgen hiervan voor de Klant.

 

 

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling


Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Cute & Cosy beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.


Onverminderd het voorgaande behoudt Cute & Cosy zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

 

Artikel 11: Aantasting geldigheid - niet-verzaking


Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Cute & Cosy om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.


Artikel 12: Bewijs


De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

Artikel 13: Toepasselijk recht – Geschillen


Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

 

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

 

 

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

 

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

 

Aan Cute & Cosy, Nora Brantegem, Mergellaan 3, 9550 Herzele of per e-mail op het volgende e-mailadres : info.cuteandcosy@gmail.com.

 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

 

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

 

Handtekening van consument(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]:

Datum :

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.